POLITIKA POŠTENE KORIŠĆENJA MOBILNIH USLUGA I PODATAKA

Pretplatnička upotreba Usluge podleže sledećim pravilima i smernicama sadržanim u ovoj politici. Ova politika je osmišljena da osigura da pretplatnikovo korišćenje usluge ne krši nijedan zakon, ne ometa efikasan rad mreže Provajdera usluge i ne ometa prava drugih pretplatnika i drugih korisnika interneta. Pretplatnik je odgovoran da obezbedi da njegovo/njeno korišćenje Usluge i internet naloga (ako postoji) bude u skladu sa ovom politikom. Pretplatnik će takođe biti odgovoran za svako korišćenje Usluge od strane bilo koje osobe koja dobije pristup Usluzi ili pretplatnikovom internet nalogu (ako postoji) čak i ako je takav pristup i korišćenje učinjeno sa ili bez znanja ili saglasnosti Pretplatnika. Ako Pretplatnik postane svestan bilo kakvog kršenja ove politike od strane drugih pretplatnika, Pretplatnik treba da kontaktira Provajdera usluge na Hotline za korisničku podršku Provajdera ili preko obrasca za kontakt na veb lokaciji.

POLITIKA POŠTENE KORIŠĆENJA NEOGRANIČENIH POZIVA

Neograničena ponuda je namenjena samo za ličnu upotrebu i podleže politici poštenog korišćenja. Zadržavamo pravo da prekinemo/obustavimo promotivnu pretplatu/e koje krše ovu politiku. Ova politika sprečava zloupotrebu mreže, omogućavajući nam da u potpunosti optimizujemo kapacitet mreže i održimo kvalitet naših usluga za vas, našeg cenjenog klijenta. Pravila politike su zasnovana na saobraćaju odlaznih i dolaznih telefonskih poziva. Najmanje tri od sledeće četiri rečenice treba poštovati da bi se upotreba kvalifikovala kao poštena za ličnu upotrebu: A. Saobraćaj odlaznih telefonskih poziva koji ne prelazi 160 minuta dnevno; B. Saobraćaj odlaznih telefonskih poziva koji ne prelazi 1250 minuta mesečno; C. Saobraćaj odlaznih telefonskih poziva ka jednoj zemlji koji ne prelazi 80% ukupnog saobraćaja odlaznih telefonskih poziva; D. Odnos odlaznih i dolaznih poziva ne prelazi 4.

Neograničena ponuda je namenjena samo za ličnu upotrebu i podleže politici poštenog korišćenja. Zadržavamo pravo da prekinemo/obustavimo promotivnu pretplatu/e koje krše ovu politiku. Ova politika sprečava zloupotrebu mreže, omogućavajući nam da u potpunosti optimizujemo kapacitet mreže i održimo kvalitet naših usluga za vas, našeg cenjenog klijenta. Konkretno, zadržavamo pravo da ukinemo/ suspendujemo SIM karticu ako:
– dnevna upotreba dostiže 5GB
– mesečno korišćenje dostiže 100 GB
Da bismo obezbedili kvalitet usluge svim korisnicima, takođe zadržavamo pravo da ograničimo brzinu konekcije pojedinačnih korisnika kada detektujemo veliku potrošnju mrežnih resursa od strane jednog/ograničenog broja korisnika.

POLITIKA POŠTENE KORIŠĆENJA NEOGRANIČENIH PODATAKA

NEZAKONITE ILI ZABRANJENE AKTIVNOSTI

Da bismo obezbedili kvalitet usluge svim korisnicima, takođe zadržavamo pravo da ograničimo brzinu konekcije pojedinačnih korisnika kada otkrijemo veliku potrošnju mrežnih resursa od strane jednog/ograničenog broja korisnika.
IPTV, kontinuirano preuzimanje i generalno korišćenje audio/video striminga nisu dozvoljeni kada koristite Unlimited planove, kako se ne bi zasitili resursi dostupni za sve kupce. Puštanje kratkih video snimaka na društvenim mrežama nije ograničeno.
Pretplatnik je saglasan da koristi Uslugu samo u svrhe dogovorene ovim Ugovorom. Pretplatnik ne sme da koristi uslugu za bilo koju zabranjenu aktivnost/e, bilo lokalnu ili međunarodnu. „Zabranjene aktivnosti/e“ uključuju (ali se ne ograničavaju na) korišćenje Usluge za:

(i) svaku aktivnost koja predstavlja krivična dela sajber kriminala prema važećem zakonu;
(ii) Bilo koja od sledećih aktivnosti:
(a) Korišćenje usluge za dobijanje ili pokušaj dobijanja neovlašćenog pristupa bilo kom računaru, sistemu ili mreži; Shodno tome, ako Pretplatnik nema ovlašćenje, Pretplatnik ne sme (niti pokušava da):
(i) pristupiti, nadgledati ili koristiti bilo koje podatke, sisteme ili mreže,
(ii) ispitati, skenirati ili testirati ranjivost sistema ili mreže,
(iii) narušavanje bilo koje mere bezbednosti ili autentifikacije za sistem ili mrežu,
(iv) pristup nalogu ili privatnim informacijama bilo kog drugog lica ili entiteta,
(v) pristupiti bilo kom serveru kršeći bilo koju politiku prihvatljivog korišćenja tog servera.
(b) korišćenje (ili pokušaj korišćenja) ili distribuciju alata dizajniranih da ugroze bezbednost, uključujući, ali ne ograničavajući se na, programe za pogađanje lozinki, alatke za krekiranje, njuškanje paketa ili alate za ispitivanje mreže;
(c) svesno prenošenje ili širenje bilo koje informacije ili softvera koji sadrži virus ili drugu štetnu funkciju;
(d) Korišćenje (ili pokušaj korišćenja) Usluge na način koji može da ometa tehnički rad Usluge ili bilo kog drugog računarskog sistema, mreže ili telekomunikacionih usluga, uključujući (ali ne ograničavajući se na) napade na uskraćivanje usluge, preplavljivanje mreža, preopterećenje Servisa, neprikladna zaplena i zloupotreba privilegija operatera i pokušaji da se ‘sruši’ host; ili

(e) ometanje (ili pokušaj ometanja) u redovnom radu sistema ili mrežnih veza Dobavljača usluga.
(iii) Pristup, postavljanje, reprodukcija ili širenje sadržaja koji se može identifikovati ili klasifikovati kao suprotan zakonu, uredbi, kodeksu prakse, dobrim običajima, javnom moralu ili javnoj politici, uključujući, bez ograničenja, sadržaj/materijal koji sadrži
(a) prekomerno fizičko i/ili seksualno nasilje, implicirana ili simulirana seksualna aktivnost ili materijali koji se bave pitanjima ili sadrže prikaze koji zahtevaju perspektivu odrasle osobe,
(b) detaljno uputstvo o kriminalu, nasilju ili upotrebi droga, dečijoj pornografiji, bestijalnosti, prekomernom nasilju ili seksualnom nasilju, i/ili
(c) stvarni prikazi stvarne seksualne aktivnosti ili kriminalnih aktivnosti;
(iv) Pristup, postavljanje, proizvodnja, reprodukcija ili širenje sadržaja koji krši autorska prava ili druga prava intelektualne svojine drugih lica/ entiteta. Vi preuzimate sve rizike u vezi sa utvrđivanjem da li je takav materijal koji krši autorska prava u javnom domenu;
(v) pristup, postavljanje, reprodukcija ili širenje sadržaja koji kleveta, uznemirava ili zloupotrebljava bilo koju osobu ili krši bilo koji zakon ili propis o zaštiti podataka ili privatnosti;
(vi) bilo kakvu prevarantsku aktivnost, marketinšku šemu na više nivoa, šemu piramide ili druge ilegalne šeme traženja;
(vii) bilo koje druge lažne aktivnosti kažnjive zakonom, uključujući lažno predstavljanje bilo koje osobe ili entiteta ili falsifikovanje nečijeg digitalnog ili ručnog potpisa; i/ili

(viii) Svaka aktivnost koja predstavlja obilaznicu ili jednostavnu preprodaju. To su aktivnosti u kojima pretplatnik preprodaje ili koristi Uslugu kršeći postojeće zakone u nezakonite svrhe ili koristi Uslugu kao deo povratnog poziva, povratnog poziva ili slične operacije, ili koristi povratni poziv, povratno biranje ili slične usluge koje koriste usluge koje se pružaju pretplatnicima.

BEZBEDNOST

Pretplatnik će biti odgovoran za svaku zloupotrebu Usluge, kao što je navedeno u prethodnoj klauzuli i preduzeće razumne korake/mere predostrožnosti kako bi osigurao da neovlašćena lica ne dobiju pristup Usluzi i Internet nalogu Pretplatnika (ako postoji). Pretplatnik je isključivo odgovoran za bezbednost bilo kog uređaja koji odabere da se poveže sa Uslugom, uključujući sve podatke uskladištene na tom uređaju. Pretplatnik će imati potpunu kontrolu i odgovornost za obezbeđivanje bezbednosti i poverljivosti bilo koje softverske aplikacije, kodova, lozinki, ID-ova i slično korišćenih sa Uslugom. Pretplatnik je saglasan i potvrđuje da će se za svaki i sav prenos obavljen bilo putem govornih poziva, usluge kratkih poruka (SMS) i podataka/sadržaja koji potiču sa njegovog/njenog naloga smatrati da su prenosi pretplatnika i da ih je Pretplatnik odobrio. Dalje, Pretplatnik potvrđuje da je njegova/njena isključiva obaveza i odgovornost da dobije saglasnost svih primalaca prenosa izvršenih korišćenjem Usluge. Iz bezbednosnih razloga, dobavljač usluga preporučuje da se ne omogućava deljenje datoteka ili štampača bilo koje vrste i dalje preporučuje da se svaka datoteka ili usluga koja je dostupna za daljinski pristup zaštiti lozinkom ili drugim odgovarajućim merama za sprečavanje neovlašćenog pristupa. Pretplatnik mora odmah obavestiti Dobavljača usluge o svakom neovlašćenom ili pokušaju neovlašćenog korišćenja usluge i svakom drugom kršenju ili pokušaju narušavanja bezbednosti.

SOFTVERSKA APLIKACIJA

Pretplatnik potvrđuje i slaže se da će —(a) koristiti softversku aplikaciju koju je obezbedio i instalirao Dobavljač usluga („Aplikacija“) na pretplatničkom uređaju ili CPE na odgovarajući način i da neće ponovo konfigurisati ili menjati aplikaciju kako je navedeno u relevantnom ugovoru o licenciranju softvera ili korisničkom vodiču; (b) ne dozvoli instalaciju Aplikacije na bilo koji drugi Uređaj, CPE, lični računar ili bilo koji drugi uređaj za skladištenje, kao što je mrežni server, osim ako nije obuhvaćeno relevantnim ugovorom o licenciranju softvera; (c) bez prethodne pismene saglasnosti Dobavljača usluga, ne preprodaju ili prenesu, iznajmljuju, daju u zakup ili pozajmljuju korišćenje aplikacije; i (d) ne vrši reverzni inženjering, dekompajlira ili rastavlja aplikaciju. Pretplatnik je saglasan da odmah prijavi Dobavljaču usluge svaki problem ili štetu na Aplikaciji, kao i sve okolnosti ili radnje drugih lica za koje Pretplatnik može razumno vjerovati da mogu uzrokovati štetu Usluzi.

 

RIZICI INTERNETA

Neke aktivnosti koje Pretplatnik može da obavlja prilikom pristupa Internetu mogu biti štetne ili mogu prouzrokovati gubitak Pretplatnika ili drugih ljudi koji mogu da pristupe Usluzi, ili Pretplatnikovom uređaju ili CPE. Takve aktivnosti uključuju (ali se ne ograničavaju na): (i) preuzimanje sadržaja (uključujući primanje e-pošte) sa Interneta koji može uneti viruse ili druge štetne karakteristike na uređaj ili računar pretplatnika, (ii) kupovinu robe ili usluga putem Interneta, ( iii) prenošenje poverljivih informacija preko Interneta (kao što je broj kreditne kartice pretplatnika ili druge lične informacije), ili (iv) pristupanje i gledanje sadržaja na Internetu ili na drugi način dostupnog preko Usluge koji može biti uvredljiv za neke pojedince ili neprikladan za decu (na primer, moguće je dobiti pristup sadržaju koji je pornografski, uvredljiv i/ili neprikladan za decu). Pretplatnik snosi sav rizik u vezi sa aktivnostima iz prethodnog stava, a Pružalac usluge nema nikakvu odgovornost za bilo kakva potraživanja, gubitke, radnje, štete, tužbe ili postupke koji proizilaze iz ili se na drugi način odnose na takve aktivnosti. Pretplatnik može da minimizira rizik od pristupa nelegalnom ili uvredljivom sadržaju, kao i upravljanje korišćenjem Interneta korišćenjem rešenja za filtriranje. Dobavljač usluga može da obezbedi pristup jednom ili više ovih rešenja za filtriranje po razumnoj ceni Pretplatniku kao deo Usluge.

OBJAVLJIVANJE SADRŽAJA

Pretplatnik će snositi isključivu odgovornost za bilo koji sadržaj koji on/ona objavi putem veb-sajtova, e-pošte, diskusionih grupa, onlajn foruma ili drugih medija za objavljivanje kojima se pristupa putem Usluge. Shodno tome, Pretplatnik se obavezuje da će:
(i) ne objavljuje (putem veb-sajtova, e-pošte, diskusionih grupa ili drugih medija za objavljivanje dostupnih preko Usluge) bilo koji sadržaj/materijal kada se takva publikacija može klasifikovati kao Zabranjena aktivnost; i
(ii) preduzme odgovarajuće mere predostrožnosti kako bi sprečio maloletnike da pristupe ili prime bilo koji sadržaj objavljen od strane Pretplatnika koji bi mogao biti neprikladan za njih. Takve mere predostrožnosti uključuju primenu sistema ograničenog pristupa ili korišćenje odgovarajućih upozorenja i/ili sistema označavanja u vezi sa sadržajem koji se verovatno smatra neprikladnim za decu. Dobavljač usluga zadržava pravo da blokira pristup, da ukloni ili odbije da objavi bilo koji sadržaj, u celini ili delimično, koji taj Dobavljač usluga, po sopstvenom nahođenju, smatra uvredljivim, nepristojnim ili na drugi način neprikladnim, bez obzira da li je takav sadržaj ili njegovo širenje je protivzakonito. Ovo uključuje (ali nije ograničeno na) opscen materijal, lažne ili obmanjujuće izjave, preteće, zastrašujuće ili uznemiravajuće izjave, ili materijal koji krši prava privatnosti ili prava intelektualne svojine drugih, ili je verovatno da kleveta drugu osobu. Dobavljač usluga zadržava pravo da ukloni određeni zabranjeni ili potencijalno zabranjeni sadržaj sa svojih servera ili da spreči korisnike da pristupe određenim Internet sadržajima.

Dobavljač usluga može preduzeti sve neophodne korake kako bi osigurao usklađenost sa bilo kojim relevantnim kodeksom prakse u industriji, ili obaveštenjem ili uputstvima trećih strana, uključujući uklanjanje bilo kakvog sadržaja (uključujući deo ili ceo veb sajt) sa svojih servera, blokiranje pristupa diskusionim grupama, zatvaranje ili suspendovanje naloga Pretplatnika, filtriranje Internet sadržaja koji je dostupan Pretplatniku ili ograničavanje pristupa određenom veb sajtu. Dobavljač usluga može preduzeti ove korake u bilo kom trenutku i bez obaveštenja Pretplatnika. Dobavljač usluga zadržava pravo koje dozvoljava vlasnicima autorskih prava ili njihovim agentima da upute Dobavljaču usluga da ukloni materijale zaštićene autorskim pravima sa servera Dobavljača usluga ili da spreči korisnike da pristupe takvim materijalima zaštićenim autorskim pravima. Dobavljač usluga može preduzeti sve neophodne korake kako bi osigurao usklađenost sa obaveštenjem vlasnika autorskih prava ili njegovog agenta, uključujući uklanjanje bilo kog sadržaja (uključujući deo ili ceo veb sajt) sa svojih servera, zatvaranje ili suspendovanje internet naloga pretplatnika, filtriranje interneta sadržaj koji je dostupan Pretplatniku ili ograničavanje pristupa određenom veb sajtu. Dobavljač usluga može preduzeti ove korake u bilo kom trenutku i bez obaveštenja Pretplatnika. Dobavljač usluge nije u obavezi da nadgleda prenos ili objavljeni sadržaj na Servisu. Međutim, Dobavljač usluga (ili bilo koji od njegovih agenata) ima pravo da s vremena na vreme nadgleda takve prenose ili objavljeni sadržaj kako bi se uverio da se Pretplatnik pridržava uslova ove politike i da otkrije taj sadržaj prema potrebi. Korišćenjem Usluge za reprodukciju, objavljivanje, prikazivanje, prenos ili distribuciju sadržaja, Pretplatnik garantuje da je sadržaj u skladu sa ovom politikom i ovlašćuje Dobavljača usluge (ili njegove agente) da reprodukuje, objavljuje, prikazuje, prenosi i distribuira takav sadržaj po potrebi za Uslugu Provajder da blagovremeno dostavi sadržaj.

ELEKTRONSKE PORUKE I SPAM

Pretplatnik ne sme da koristi Uslugu za slanje neželjene pošte, poruka prevara ili masovnih i/ili neželjenih tekstova ili poruka. Radi izbegavanja sumnje, „nepoželjna pošta“ označava neželjene tekstove i emitovanja u svrhu nuđenja usluga, prodaje proizvoda ili na drugi način širenja informacija o promociji, događaju ili zagovaranju poslanih sa bilo kog uređaja i/ili aplikacije, bez obzira da li takve poruke sadrže tačne podatke o pošiljaocu ili sadrži mogućnost odjavljene pretplate. „Prevarne poruke“, s druge strane, označavaju neželjene i lažne i/ili lažne tekstove ili poruke sa svrhom sticanja bilo kakvog oblika dobiti ili koristi od primaoca, bez obzira da li je pošiljalac poznat primaocu ili ne. Nepoželjne i/ili poruke prevara obuhvataju, ali nisu ograničene na, komercijalno oglašavanje, informativna saopštenja, lančana pisma i političke ili verske poruke. Pretplatnik mora slati takve poruke samo onim pojedincima koji su to eksplicitno zahtevali. Usluga se ne sme koristiti za: (i) slanje poruka bilo kom pojedincu ili entitetu koji je naznačio da on/ona ne želi da prima poruke od Pretplatnika, ili (ii) prikupljanje ili preusmeravanje odgovora sa neželjenih poruka poslatih sa naloga na drugim internet hostovima ili servisima za razmenu poruka koji krše ovu politiku, ili ekvivalentnu politiku ili bilo koju drugu politiku bilo kog drugog provajdera Internet usluga ili veb lokacije.

Štaviše, neželjene poruke poslate sa naloga na drugim internet hostovima ili servisima za razmenu poruka možda neće usmeriti primaoca na bilo koju veb lokaciju ili drugi resurs koji koristi mrežu dobavljača usluga. Pretplatnik ne sme: (i) da zamagljuje, menja ili briše izvor poruka koje šalje ili falsifikuje zaglavlja poruka, (ii) da šalje brojne kopije istih ili suštinski sličnih poruka, ili da šalje veoma velike poruke ili datoteke, na primalac sa namerom da poremeti server ili nalog (na primer, ‘bombardovanje poštom’), (iii) slanje lančanih pisama, bez obzira da li primalac želi da prima takve poruke. Dobavljač usluga neće biti odgovoran za prosleđivanje ili čuvanje poruka poslatih na bilo koji nalog koji je suspendovan ili otkazan. Takve poruke mogu biti vraćene pošiljaocu, ignorisane, izbrisane ili privremeno uskladištene po sopstvenom nahođenju Dobavljača usluga.

ONLINE FORUMS

Pored prethodnih klauzula, poruke koje pretplatnik postavlja na onlajn forume moraju biti u skladu sa pisanim statutima tog foruma. Pretplatnik će biti odgovoran za određivanje politike datog foruma pre nego što mu pošalje poruku. Datoteke sa podacima mogu da se postavljaju samo na forume na mreži koji to izričito dozvoljavaju. Zabranjeno je postavljanje ili unakrsno postavljanje istih ili suštinski sličnih poruka na više od osam onlajn foruma. Pretplatnik ne sme da ometa ili pokušava da poremeti forume na mreži objavljivanjem velikog broja poruka koje ne sadrže nikakav suštinski sadržaj. Do poremećaja dolazi kada je normalna diskusija u grupi značajno ometana. Pretplatnik ne sme da koristi Uslugu da bi se povezao sa onlajn forumom sa kojeg je Pretplatnik prethodno bio zabranjen.

Pretplatnik se slaže da neće preprodavati, redistribuirati Uslugu ili bilo koji njen deo bilo kojoj strani, bilo privremeno ili trajno, za vrednost, niti dozvoliti bilo kojoj drugoj strani da zauzme, koristi i/ili dobije pristup Usluzi bez pismene saglasnosti Dobavljača usluge. Pretplatnik se dalje slaže da neće koristiti Uslugu kao deo druge telekomunikacione usluge ili kao medij za promociju, reklamiranje za bilo koju kampanju u bilo koju svrhu, bilo koje prirode, pod bilo kojim imenom koje bi moglo dovesti do promene u korišćenje usluga koje prevazilazi njegovu/njenu dnevnu upotrebu usluge i/ili može izazvati zagušenje u mreži dobavljača usluga.

KRŠENJE POLITIKE PRIHVATLJIVE UPOTREBE

Nakon otkazivanja pretplatničkog internet naloga, dobavljač usluga je ovlašćen da izbriše sve datoteke, programe, podatke i e-poruke povezane sa nalogom pretplatnika. Da bi sproveo ovu politiku, Pretplatnik ovlašćuje Provajdera usluga (ili njegove agente) da sarađuje sa organima za sprovođenje zakona u istrazi sumnjivih krivičnih dela i administratorima sistema kod drugih Internet provajdera ili drugih mrežnih ili računarskih objekata. Takva saradnja može uključivati pružanje usluga dobavljača, na primer, korisničkog imena, IP adrese ili drugih identifikacionih informacija o korisniku. Dobavljač usluga zadržava pravo da istraži svako korišćenje Usluge za koje opravdano sumnja da krši ovu politiku, uključujući prikupljanje informacija od uključenih korisnika i strane koja se žali, ako ih ima, i ispitivanje prenosa i materijala na serverima i mreži Dobavljača usluge. Tokom istrage, Dobavljač usluga može suspendovati uključene internet naloge, prekinuti prenos i/ili ukloniti materijal za koji razumno veruje da potencijalno krši ovu politiku. Dobavljač usluge nije u obavezi da redovno prati pretplatnikovo korišćenje Usluge (uključujući bilo koji sadržaj koji je objavljen, distribuiran ili kome pretplatnik pristupa);

međutim, Dobavljač usluge zadržava pravo da nadgleda pretplatnikovo korišćenje Usluge kako bi identifikovao kršenja ove politike i zaštitio svoju mrežu, druge korisnike Usluge i druge korisnike Interneta. Dobavljač usluga može preduzeti bilo koju drugu pravnu ili tehničku radnju za koju smatra da je prikladna da identifikuje prekršioce ili prekršioce ove politike, uključujući preduzimanje mera protiv prekršilaca radi nadoknade troškova i izdataka njihovog identifikovanja. Ako pretplatnikovo korišćenje Usluge prouzrokuje gubitak trećim licima i Dobavljač usluge je dužan da plati nadoknadu, Dobavljač usluga može zahtevati od Pretplatnika da nadoknadi Pružaocu usluge. Takve radnje mogu uključivati (ali nisu ograničene na) privremeno ili trajno uklanjanje sadržaja i mogućnosti objavljivanja sadržaja, filtriranje internet prenosa i trenutno isključenje, suspenziju ili otkazivanje svih ili bilo kog dela Usluge. Ako Pretplatnik, ili neko ko ima pristup Usluzi, koristi Uslugu na način za koji Dobavljač usluga opravdano veruje da krši ovu politiku, Dobavljač usluge može preduzeti bilo koju radnju odgovora koju smatra prikladnom.